Bahram Hajou | Works | Paintings

Bahram Hajou | Untitled | 2013 | Mixed Media | Canvas | 140x120 cm | 180-BH3-2013
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm | 35-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm | 34-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm | 33-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm | 32-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm | 31-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm | 30-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm | 29-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm | 28-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2013 | Mixed Media | Canvas | 140x120 cm | 180-BH3-2013
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm | 35-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm | 34-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm | 33-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm | 32-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm | 31-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm | 30-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm | 29-BH3-2017
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm | 28-BH3-2017