Halim Karabibene | Works | All

Halim Karabibene | Oblique Dream | 2020 | Oil | Canvas | 150x200 cm | 291-HK17-2020
Halim Karabibene | The Last Castaway | 2020 | Oil | Canvas | 120x120 cm | 290-HK17-2020
Halim Karabibene | Out of Frame | 2020 | Oil | Canvas | 120x120 cm | 289-HK17-2020
Halim Karabibene | Behind the Curtain | 2020 | Oil | Canvas | 120x120 cm | 288-HK17-2020
Halim Karabibene | The Wind Threshold | 2020 | Oil | Canvas | 64x92 cm | 287-HK17-2020
Halim Karabibene | Pinocchio's Journey | 2020 | Oil | Canvas | 64x92 cm | 286-HK17-2020
Halim Karabibene | Landscape | 2020 | Oil | Canvas | 64x92 cm | 285-HK17-2020
Halim Karabibene | Cyclops | 2020 | Oil | Canvas | 64x92 cm | 284-HK17-2020
Halim Karabibene | Oblique Dream | 2020 | Oil | Canvas | 150x200 cm | 291-HK17-2020
Halim Karabibene | The Last Castaway | 2020 | Oil | Canvas | 120x120 cm | 290-HK17-2020
Halim Karabibene | Out of Frame | 2020 | Oil | Canvas | 120x120 cm | 289-HK17-2020
Halim Karabibene | Behind the Curtain | 2020 | Oil | Canvas | 120x120 cm | 288-HK17-2020
Halim Karabibene | The Wind Threshold | 2020 | Oil | Canvas | 64x92 cm | 287-HK17-2020
Halim Karabibene | Pinocchio's Journey | 2020 | Oil | Canvas | 64x92 cm | 286-HK17-2020
Halim Karabibene | Landscape | 2020 | Oil | Canvas | 64x92 cm | 285-HK17-2020
Halim Karabibene | Cyclops | 2020 | Oil | Canvas | 64x92 cm | 284-HK17-2020